Майката

Май­ката

Мно­гоб­рой­ни на­уч­ни из­с­лед­ва­ния до­каз­ват уни­кал­на­та ро­ля на май­ка­та за чо­ве­ка, осо­бе­но в ран­ни­те ета­пи на не­го­во­то раз­ви­тие. Тя е из­к­лю­чи­тел­но ва­жен фак­тор за ця­лос­т­но­то раз­ви­тие и въз­пи­та­ние на де­те­то. Топ­ла­та, на­си­те­на с обич се­мей­на ат­мос­фе­ра, ос­но­ва­на на емо­ци­о­нал­на си­гур­ност и май­чи­на­та лю­бов, има най-ви­сок пе­да­го­ги­чес­ки по­тен­ци­ал. Са­мо в нея де­те­то се чув­с­т­ва це­не­но, оби­ча­но, уве­ре­но в се­бе си и го­то­во да пре­от­к­ри­ва све­та. Май­ка­та има ня­кол­ко ос­нов­ни фун­к­ции – въз­пи­та­тел­на, сек­су­ал­на, ду­хов­на и фун­к­ция на емо­ци­о­нал­на и фи­нан­со­ва под­к­ре­па.

повече >>

Какво се случва с вътрешното ни дете?

Детството е много крехък и важен период в развитието на човека. Насилието и травмите в тази възраст могат да причинят психологически, социални, сексуални и физически проблеми на по-късен етап от живота, които понякога е почти невъзможно да бъдат преодолени без интензивна терапия и лечение. Предлагаме ви преглед как различните форми на насилие рефлектират върху детето и какво може да бъде направено за намаляване на проблемите, които се проявяват, ако не са взети подходящите мерки навреме.

повече >>